Tuesday, June 30, 2009

СЕЛОТО ГАРИ ВО СПОМЕНИТЕ НА АПОСТОЛ ХРИСТОВ ФРЧКОСКИ

СЕЛОТО ГАРИ ВО СПОМЕНИТЕ НА АПОСТОЛ ХРИСТОВ ФРЧКОСКИ,
НАЧАЛНИК НА ГАЛИЧКО-РЕКАНСКИОТ РЕВОЛУЦИОНЕРЕН ОКРУГ
од 1902 до 1903 година
с. ГАРЕ (с. ГАРИ-б.а.)Ръководното тяло в с. Гаре се състоеше от Спас Попов, учител, като ръководител, помощници: Тоде Топалов и Нестор Попов, Последният като учител в Лазарополе и Галичник често беше натоварван в организаторска и ревизионна дейност на селата из целия район, като вземаше често пъти участие в Галичкото революционно началство. Селото Гаре е давало често пъти приют на цели чети и отделни четници и служеше за връзка с останалите села Осой и Могорче.с. ОСОЙ С[ело] Осой в лицето на свещеника Исай п. Николов даде голям принос в организационно отношение, който служеше не само като селски ръководител, но често пъти тон изпълняваше и куриерска длъжност с неговия помощник Тане Филипов.Изобщо взето почти всички села, влизащи в района на Галичко-Реканско, вземаха участие в подготовката на Илинденското въстание, кои повече, кои по-малко по организиране на населението и събирането на средства, като някои от тях дадоха и четници, които взеха активно участие както в подготовката на въстанието, в самото въстание, а така също и след въстанието продължиха да поддържат духа всред населението.За всички четници от Галичко-Реканския район, които взеха участие във въстанието, давам по-долу подробен поименен списък.
превземено, link: www.lazaropolee.blogspot.com